Quy định về số gói thầu tối đa một đơn vị tư vấn được nhận trong một dự án?

.

Độc giả Phạm Huynh (Nghệ An) đặt câu hỏi như sau: Theo tôi tham khảo Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát. Tuy nhiên, tôi không thấy có hướng dẫn về gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và gói thầu quản lý dự án.

Vậy, một đơn vị được phép nhận thầu tối đa bao nhiêu gói thầu trên (nhà thầu có đủ năng lực và điều kiện để thực hiện các gói thầu)? Chỉ những gói thầu quy định trong Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hay có thể thêm cả gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu và gói thầu quản lý dự án (ví dụ với trường hợp đơn vị tôi đã thực hiện gói thầu thiết kế)?.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời vấn đề này như sau:

Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

Khoản 3, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định nhà thầu tư vấn có thể tham gia cung cấp một hoặc nhiều dịch vụ tư vấn cho cùng một dự án, gói thầu bao gồm: Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tư vấn giám sát.

Đối với trường hợp của ông Huynh, bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu thực hiện theo quy định nêu trên.

Nhà thầu được phép tham dự thầu các gói thầu tư vấn nếu không vi phạm quy định tại Điều 6 Luật Đấu thầu, Điều 2 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và không mâu thuẫn lợi ích trong đấu thầu.

#frm_ques {margin: 8px 0; padding: 13px 0;} #tbl_question td {padding: 3px!important;} #tbl_question td label {font-size: 13px; font-weight: bold;} #tbl_question td input {border: 1px solid #ddd; padding: 5px 8px; border-radius: 3px; width: 300px;} #tbl_question td .error {border-color: red!important;} #tbl_question td textarea {border: 1px solid #ddd; padding: 8px;} #tbl_question #btn_submit {font-weight: bold; font-size: 13px; background: #004276; color: #FFF; width: 140px; border-radius: 3px;} .ques-ans .ques {background: #eee;} .ques-ans .ques_content {font-style: italic;} .ques-ans .ans {padding-left: 15px;} #content_detail_news .question_gltt{font-size: 15px !important;line-height: inherit !important; word-spacing: .5px;} #content_detail_news .answer_gltt{text-align: justify;} #content_detail_news .answer_gltt .answer_gltt_{font-size: 15px !important;line-height: 24px !important; word-spacing: .5px;color:#b80000 !important} Nguồn: baodautu.vn