ABBank: Dự kiến trả cổ tức 7,4%, kế hoạch lợi nhuận năm nay 900 tỷ

.
ABBank: Dự kiến trả cổ tức 7,4%, kế hoạch lợi nhuận năm nay 900 tỷ

Ảnh minh họa.

Năm 2017, ABBank đạt 604 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 110% so với năm 2016, vượt 34% kế hoạch năm; tăng trưởng huy động đến 17,8%; tăng trưởng tín dụng đạt 15,4%. Tổng tài sản tại ngày 31/12/2017 đạt mức 84.724 tỷ đồng, tăng 14% so với cuối năm 2016.

Năm qua, lượng khách hàng cá nhân của ABBank đã đạt hơn 766.000 khách hàng, tăng 15%; khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa 21.914, tăng 10%; khách hàng doanh nghiệp 2.740, tăng 36,3% so với năm 2016.
Về tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017, ABBank dự kiến chia cho cổ đông 7,4%, trong đó chia cổ tức với tỷ lệ 3,7% bằng tiền mặt và chia cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 3,7% trên số cổ phần sở hữu.
Năm 2018, ABBank dự kiến kế hoạch tổng tài sản tăng 25%; tăng trưởng tín dụng tăng 14,6%; tăng trưởng huy động 32%; lợi nhuận trước thuế 900 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu duy trì ổn định dưới 3%.
Kỳ họp năm nay, Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu nhân sự HĐQT và BKS của ngân hàng nhiệm kỳ mới 2018 - 2022 với số thành viên HĐQT dự kiến là 8 thành viên, trong đó có 2 thành viên độc lập; số thành viên Ban Kiểm soát là 3 thành viên, trong đó có 2 thành viên chuyên trách. Như vậy, so với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ lần này dự kiến số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không thay đổi.
Ngoài ra, ĐHĐCĐ năm nay cũng sẽ bàn về việc niêm yết cổ phiếu ABBank trong thời gian tới.

HỒNG QUÂN

Trang gốc: Nguồn: www.tin247.com