SDD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lưu Quang Hưng

.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lưu Quang Hưng

- Họ tên người có liên quan: Ngô Thị Tuyết Nga
- Mối quan hệ: Vợ
- Số lượng: 171.300
- Tỷ lệ nắm giữ: 1,07%
- Họ tên người có liên quan: Lưu Xuân Huy
- Mối quan hệ: Anh ruột
- Số lượng: 273.000
- Tỷ lệ nắm giữ: 1,71%
- Họ tên người có liên quan: Lưu Thị Thục Anh
- Mối quan hệ: Chị ruột
- Số lượng: 68.000
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,42%
- Mã chứng khoán: SDD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 926.000 CP (tỷ lệ 5,78%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 936.400 CP (tỷ lệ 5,85%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 512.300
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 3,2%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 1.448.700
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 9,05%
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/10/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn