VRG: Phạm Ngọc Thảo - Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin - đăng ký mua 3.000 CP

.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Ngọc Thảo
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Mã chứng khoán: VRG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.002 CP (tỷ lệ 0,01%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nâng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 17/12/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn