VEA: Bùi Thái Hà - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200.000 CP

.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Thái Hà
- Mã chứng khoán: VEA
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 235.000 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Quang Chuyện
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 205.100 CP (tỷ lệ 0,02%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: tăng tỷ lệ nắm giữ
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 20/11/2018
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/11/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn