MSR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MSR của CTCP Tài nguyên Masan như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
+ Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: không có quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4 năm 2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội
          - Nội dung họp: sẽ thông báo sau

Nguồn: www.stockbiz.vn