KDF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu KDF của CTCP Thực phẩm đông lạnh KIDO như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 8h30 ngày 12/04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Sheraton, số 88 đường Đồng Khởi, Quận 1, TP. HCM
          - Nội dung họp: + Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018;
+ Thông qua Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017;
+ Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích quỹ và cổ tức năm 2017;
+ Báo cáo về thù lao của HĐQT, BKS đã chi trong năm 2017, kế hoạch chi trả năm 2018;
+ Chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Nguồn: www.stockbiz.vn