BSP: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSP của CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 15/04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Nhà khách TW, số 08 Chu Văn An – Ba Đình – Hà Nội
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn