DDV: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DDV của CTCP DAP - VINACHEM như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Từ ngày 23 đến ngày 27/04/2018
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần DAP – VINACHEM, Lô GI-7, khu kinh tế Đình Vũ, phường Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng.
          - Nội dung họp: Thông qua các báo cáo kết quả thực hiện năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Nguồn: www.stockbiz.vn