LPB: Dương Công Toàn - Phó Tổng Giám đốc - đã bán 250.000 CP

.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Dương Công Toàn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: LPB
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 269.444 CP (tỷ lệ 0,04%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 250.004 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 250.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 19.444 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 09/03/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 09/03/2018.

Nguồn: www.stockbiz.vn