MIG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

.

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MIG của Tổng Công ty cổ phần Bảo Hiểm Quân Đội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2018
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2018
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Nguồn: www.stockbiz.vn