Blog chứng khoán: Trụ đột biến

Blog chứng khoán: Trụ đột biến

Thanh khoản chung khá nhỏ nhưng thanh khoản ở nhóm trụ đủ tốt. Các chỉ số tăng mạnh do hiệu ứng giá ở nhóm trụ quá khỏe...